از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

زنگ میزدن....

ما هم که تو پلاس بودیم هى با خودم گفتم این پستا بخونم میرم درا بازمیکنم ،

این کامنتم بخونم میرم درا باز میکنم ، این کلیپم ببینم ...

یهو به خودم اومدم دیدم دیگه اصلا تو پلاس نیستم تو اینستام !

الان دوباره اومدم تو پلاس یادم افتاد که میخواستم برم درا باز کنم

ولى دیگه صدا زنگى نمیومد باز نرفتم !!!

حتما طرف تا الان فکر کرده خونه نیستیم رفته...

:))


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/٢/٢٢ ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

امروز از بیکارى ساعت ها کنار دریا بستنى و چیپس و اب پرتقال و بلال و اینا خوردیم
به اتفاق آقاى پدر تا خورشیدم از دستمون خسته شد و تو افق محو شد

من : بابایی شام چی داریم؟

بابا : @_@ تو چرا سیر نمیشی ؟! الان واقعا تو شام میخواى از من ؟؟!!

من : اوهوم ، از اون مثلث مثلثى ها ...

†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/٢/٢٢ ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

بیخیال این حوادث
راضیم به تو به رویا

به ى فنجون قهوه ى داغ

پشت میز کار فردا ...


†ɢα'§ : از هر دری سخنی
۱۳٩٤/٢/٢٢ ٩:٥۸ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

.ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﺎﺧﺖ... !!

ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ...

ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻨﻈﻖ ﺷﺎﻥ ...

ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺩﺏ ﺷﺎﻥ...

ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﻭﺣﺸﺎﻥ ...

ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺷﻌﻮﺭ ﺷﺎﻥ ...

ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺎﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻬﺮﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .

ﮔﺎﻫﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ، ﻣﺎﺩﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ،

ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺩﺏ ﻭ ﻓﺮﻭﺗﻦ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺷﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﺮﻭﻣﺎﯾﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !!!

ﻭﻟﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ ﺭﻧﺠﯿﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺣﺎﻻ ﺗﺎﺯﻩ ﺁﻥ ﺭﻭﯼ ﻧﺎﻣﺒﺎﺭﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ ... !

ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﺩﺏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺮﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ !

ﺍﺯ اﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺣﺬﺭ ﺑﺎﺷﯿﺪ !

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺍﻫﻞ ﺍﺩﺏ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ

ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺖ ها نمیتواند زبان خویش را کنترل کند ﻭ

ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺶ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ...!!!

ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﻭﺡ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ...

ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺩﺏ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺁﺩﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﯿﺎﺯﻣﺎﯾﯿﺪ...!!


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/٢/٢٢ ٩:٥۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

یاد بگیریم به یکدیگر مهربانى و محبت هدیه دهیم .


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/٢/٢٢ ٩:٤٤ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

امروز تو جمع دوستان نچندان صمیمى یکى داشت خارج از کوپنش حرف میزد ...

من منتظر عکس العمل دوستان بودم ، دیدم همه بى تفاوت ...

همچنان این داشت همینجور حرف میزد ، حوصلمو سر برد ...

اومدم ی تذکر محترمانه بدم

( دقت بفرمایید اومدم یعنى قصد کردم ، هنوز جمله بندى هام تو ذهنم تموم نشده بود ، انگار از قیافم فهمید که میخوام یچى بگم ... )

یهو شبیه جقجقه شد صداش انقدر با حرص سعى میکرد عقایدشا منتقل کنه به من!

بی خیال شدم ی لبخند زدم گفتم عزیزم منکه چیزى نگفتم

گفت نه اخه شبیه اینایی بودى که میخواستی یچی بگى!!!

یعنى شانس آوردما ، نا غافل داشتم پا میزاشتم رو دمه خر ....


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/٢/٢٢ ٩:۳٩ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

قرار گزاشتیم ۴ روز اول هفته بابا آشپزى کنه ٣ روز آخر هفته من !

چیزى که داره اتفاق میفته ۴ روز اول هفته بابا آشپزى میکنه

٣روز آخر هفته بابا اشپزى میکنه...

تنبل هم خودتونید :)


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/٢/٢٢ ٩:۳٦ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

دلم یک دوست میخواهد ، که اوقاتى که دل تنگم

بگوید : خانه را ول کن ، بگو من کى ؟ کجا ؟ باشم


†ɢα'§ : از هر دری سخنی
۱۳٩٤/٢/٢٢ ۸:۳٥ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

آینه ها لطف دارن ، وگرنه ما داغون تر از این حرفاییم!


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/٢/٢٢ ۸:۳۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

مهربان بودن مهم ترین قسمت انسان بودن است .
این دل انسان است که او را سعادتمند و ثروتمند می کند .

انسان با آنچه که هست ثروتمند است نه با آنچه که دارد!

آرامش سهم کسانى است که بى منت میبخشند ،
بى کینه میخندند و در نهایت با سخاوت محبتشان را اکرام مى کنند


†ɢα'§ : از هر دری سخنی
۱۳٩٤/٢/٢٢ ۸:٢۸ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§