از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

قلببا من قدم بزن حالا که با منیقلب

قلبحالاکه بغضی ام حالا که سهممیقلب

استرسبا من قدم بزن می لرزه دست وپاماسترس

سوالبی تو کجا برم بی تو کجا بیامسوال

قلبدست منو بگیر کنار من بشینقلب

قلبقلبقلبمن عاشق توام حال منو ببینقلبقلبقلب

نگراناز دلهره نگو از خستگی پرماوه

چشمبی تو میشینمو روزا رو میشمورمچشم

مژههر جا بری میام دلگرمو بی قرارمژه

عینکبی من سفر نرو تنهام دیگه نزارعینک

قلبتو با منی هنوز عطر تو بامنهقلب

لبخندلبخندلبخندفردا داره به ما لبخند میزنهلبخندلبخندلبخند

دلقکهورا♫♫♫هورادلقک

ناراحتبی تو برای من فردا پراز غمهناراحت

ناراحتبی تو هوا خسه دنیا جهنمهناراحت

خنثیدست منو بگیر تو اوج اضطراباسترس

ماچبازم منو ببـــــــــر با بوسه ای به خوابماچ

قلببا من قدم بزن تو این پیاده روقلب

قلبمن عاشقت شدم از پیش من نروقلب

قلبهر جا بری میام دلگرمو بی قرارقلب

قلببی من سفر نرو تنهام دیگه نزارقلب

قلبتو با منی هنوز عطر تو بامنهقلب

لبخندلبخندلبخندفردا داره به ما لبخند میزنهلبخندلبخندلبخند


†ɢα'§ : از هر دری سخنی
۱۳٩٢/۳/۱٩ ۸:٥٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§