از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

یــه اســتــاد داریــم هــر چــنــد جــلــســه یــه ســوال مــیــده بــایــد جــوابــشــو بــراش ایــمــیــل کــنــیــم گــفــتــه تــو قــســمــت ســابــجــکــت بــنــویــســـیــد:*اجــوکــیــشــنــال ســایــکــولــوژی* امــروز دوســتــم زنـــگ زده الــو دریــا مــن الان تــو وبــلاگ اســتــادم کــجــا بــایــد مــوضــوعــو بـــنــویــســم واســه ایــمــیــل؟
خدایا فقط اینارو ازمن نگیری یه وقت...


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/٩/٧ ٦:٥٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§