خطای دید باور نکردنی...!!!

خطای دید باور نکردنی چهره یک مرد:
به چهار نقطه سیاه در مرکز شکل به مدت یک دقیقه خیره بشید.
بعد چشمتون رو ببندید و بعد به یه جای روشن نگاه کنید(مثل دیوار). موقع پلک زدن چهره یک مرد رو خواهید دید.

http://www.illusions.org/dp/files/1-54.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید