دیکتاتور

دیکتاتور کیست؟

دیکتاتور اون بچه ی دوسالست که 20 نفر مجبورن به خاطر اون کارتون نگاه کنند!!!

/ 2 نظر / 2 بازدید
قاصدک

پس بچه ها ی امروز هم آدم بزرگ اند[متفکر]

قاصدک

فقط پول نیست که خیلی چیز های دیگه هم هست که مخصوص آدم بزرگاس لینک شدی[لبخند]