قاشق

تازگیا فکرم خیلی مشغوله شاید باورتون نشه سر شام قاشق توی دستم که داشتم باهاش غذا می خوردم گم شد!!!

مهمونم داشتیم!

یهو با صدای بند گفتم: مامان مامان قاشقم کو؟ نیستش!

توی ذهنم: اصلا داشتم با قاشق غذا می خوردم؟

اره دیگه وگرنه دستام کثیف می شد...!!!

داداشم: اخه! قاشق تو دستش گم شد...

این نیست؟؟؟(قاشق خودشو نشون داد!)

انقدر خجالت کشیدم...!!!خجالت

/ 0 نظر / 2 بازدید