پارادوکس درد

دردی که انسان را به سکوت وا می دارد ...

دردی که انسان را به فریاد وا می دارد...

دردی که انسان را به سکوت وا میدارد بسیار سنگین تر از دردیست که انسان را به فریاد وا می دارد...

و انسان ها فقط به فریاد هم می رسند نه به سکوت هم ...

/ 0 نظر / 16 بازدید