خنده های ناب نا یاب...

آن روزها که جنگ برپا شده بود تا مرد از نامرد شناخته شود،آنان که مرد جنگ بودند ایستادند تا مردانگی از پای ننشیند. آنان جنگ نکردند،جنگ را زندگی کردند و اینگونه بود که در وانفسای جنگ به دنیا و مافیها خنده کردند.نه اینکه مرگ را فراموش کرده باشند که بیش از هر کسی با مرگ انس گرفته بودند.مرگ را به سخره گرفته بودندو به ترس از مرگ مردانه می خندیدند...

/ 0 نظر / 3 بازدید