این نیز بگزرد

مثل تموم اتفاق های خوب و بد زندگی؛

مثل همه ی دوست داشتن هایی که در ته صندوق خاک خورده ی زمان مخفی ماند؛ و هیچکس نفهمیدشان...

این نیز بگزرد؛مثل زندگی...

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید