ما از خدای گم شده ایم او به جست و جوست...

خدایی که بسی نعمت سرشار به ما آدمیان داده،

گهرهای گران داده، سر و صورت و جان داده،

تن و تاب و توان داده، رخ و روح روان داده،

لب و گوش و دهان داده، دل و چشم و زبان داده،

شکم داده و نان داده، زآفات امان داده، کمالات نهان داده،

هنرهای عیان داده و توفیق بیان داده و اینها پی آن داده،‌که از شکر عطا و کرمش چشم نپوشیم و زهر غم نخروشیم

و زهر درد نجوشیم و تکبر نفروشیم و می از ساغر توحید بنوشیم

و بکوشیم که تا از دل و جان شکر بگوییم عنایات خداوند مبین را.

آفریننده ی دانا و خداوند توانا و مهین خالق یکتا و بهین داور دادار،

کزو گشته پدیدار، به دهر این همه آثار، چه دریا و چه کهسار، چه صحرا و چه گلزار، چه انهار و چه اشجار،

اگر برگ و اگر بار، اگر مور و اگر مار، اگر نور و اگر نار و اگر ثابت و سیار.

خدایی که خبردار بود از همه اسرار، غنی باشد و غفار، شود مرحمتش یار،

درین دار و در آن دار، به اخیار و به زهاد و به عباد و به اوتاد و به آحاد و به افراد نکوکار،

خدایی که عطا کرده به هر مرغ پرو بال، به هر مار خط و خال، به هر شیر بر و یال،

به هر کار و به هر حال بود قبله ی آمال و شود ناظر اعمال،

فتد در همه ی احوال از او سایه ی اقبال

به فرق سر آن قوم که پویند ره خیر و نکوکاری و دینداری و هشیاری و ایمان و صفا و کرم و صدق و یقین را.

آرزومندم و خواهنده که بخشنده به هر بنده شکیبایی و تدبیر و توانایی و بینایی و دانایی بسیار

که با پیروی از عقل ره راست بپوییم و زهر قصه ی شیرین و حدیث نمکین پند بگیریم ونصیحت بپذیریم

و چنان مردم فرزانه بدان گونه حکیمانه در این دارجهان عمر سرآریم که از کرده ی خود شرم نداریم

و ره بد نسپاریم و به درگاه خدا شکر گزاریم که ما را به ره صدق و صفا و کرم و عدل چنان کرده هدایت

از سر لطف و عنایت که زما خلق ندارند شکایت. به ازین نیست حکایت،

به از این چیست درایت، که ز حسن عمل ما به نهایت، همه کس راست رضایت،

چه خداوندو چه مخلوق خداوند، به گیتی همه باشند ز ما راضی و خرسند

و به توفیق الهی بتوانیم در این دار فنا زندگی سالم و بی دغدغه ای داشته باشیم

و در آن دار بقا نیز خداوند کند قسمت ما نعمت فردوس برین را.

/ 0 نظر / 3 بازدید