نام حسین امد و از خود به در شدم....

تبیان زنجان

نام حسین آمد و ازخود به در شدم

گویی از این جهان به جهان دگر شدم

نام حسین آمد و چشمم وضو گرفت

آب از سرم گذشت و دلم آبرو گرفت

منزل به منزل از طلب دل گذشته ام

آبم که دیگر از سر ساحل گذشته ام

چون نیزه خون گریسته ام در عزای سرخ

چون دود از میان مقاتل گذشته ام

ما می رویم اوست هو الباقی السلام

دنیا به نام آل حسین است والسلام....

/ 0 نظر / 7 بازدید