عشق یکی شدن است یا دوتا شدن و جدا شدن؟؟؟

با زبان با هم خداحافظی می کردیم . با دل سلام...

با زبان خوشبختی یکدیگر را کنار دیگری ارزو می کردیم و با دل خوشبختی را در کنار هم...

سخت است دل کندن از کسی که او همه ی دلت شده و رفتن بدون ان دیگری که برای هم ارزو می کردیم...

و تنها سفر کردن...

سخت است با خلوت خویشتن هم سفر گشتن ویاد عشقی که گاه به عشق بودنش شک می کنی...

مگر نه این است که سر انجام عاشق و معشوق یکی می شوند...؟؟؟

شک این معادله را به نا معادله مبدل می کند...

سر انجام عاشق و معشوق جدا می شوند...

کی گفته عشق یعنی وصال؟

شاید معنایش فراق باشد...

کسی چه می داند!

/ 4 نظر / 2 بازدید
امیرخان

عشق در هر دو صورت فراق و وصال زیباست و به تعالی انسان میرساند و البته اگر عشق خالص باشد که عشق خالص پایدار است و نامیرا . . .

mahsa

[تایید][گل]

stares

[گل][گل][گل] زیبایی در نگاهیست که تو هنوز آن را دنبال نکردی نگاهی که تو را میخواهد نگاهی گرم که نخواسته تو را وادار به انتخاب نگاه کند

stares

[گل][گل][گل] زیبایی در نگاهیست که تو هنوز آن را دنبال نکردی نگاهی که تو را میخواهد نگاهی گرم که نخواسته تو را وادار به انتخاب نگاه کند