چه کسی می گوید گرانی شده است؟

دوره ارزانیست:

دل ربودن ارزان...

دل شکستن ارزان...

دوستی ارزان است...

دشمنیها ارزان!

چه شرافت ارزان...

تن عریان ارزان!

آبرو قیمت یک تکه نان

و دروغ ازهمه چیزارزانتر....

قیمت عشق چقدرکم شده است...

کمترازآب روان!

وچه تخفیف بزرگی خورده قیمت هرانسان !!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید