دایی جان است دیگر گاهی دلش میخواهد نصیحت کند!!!

پند و اندرز امروز دایى جان به من :

اون که نداره از صداى قور قور شکمش نمیتونه بخوابه ، اون که داره از صداى واق واق سگش...

مثلا اومده بود منو دلدارى بده ...

ولى این حرفا چه ربطى به موضوع دلتنگیدگیه من داشت؟؟؟!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید