کمی لبخند

نیشخندچشمکنیشخندچشمکنیشخند

یکی به پسرش می گه می خواهم برات زن بگیرم. پسر میگه: نه .نمیخوام! میگه : دختر بیل گیتسه ! نمی خوای ؟ پسر لبخند میزنه و میگه : باشه! ...

بعد میره پیش بیل گیتس و می گه :دخترتو عروس نمیکنی؟ میگه: نه! میگه : پسر من معاون رییس جمهوره ها ! بیل گیتس لبخند می زنه و میگه :باشه!

بعد میره پیش رییس جمهور میگه : معاون نمی خوای ! میگه: نه ! میگه : اگه داماد بیل گیتس باشه چطور ؟! رییس جمهور لبخند می زنه و میگه :باشه

چشمکنیشخندچشمکنیشخندچشمک

/ 3 نظر / 2 بازدید
هورمزد

[نیشخند] [چشمک] [نیشخند] [چشمک] [نیشخند]

stares

من هیچ وقت داستان شازده کوچولو رو نخوندم [قلب]