انگار پای ثانیه ها لنگ می شود وقتی که 0 به 15 تبدیل می شود

 هوراهورا

هورا

بعد از تجربه ی ان صفر شیرین میان ترم سه هفته بیش تر تا امتحان ترم نمانده بود که عزممان را در راستای بهبود وضعیت جزم کردیم

طوری که جای رویا های شیرین شبانه خواب ماتریسی را می دیدیم که باید رنکینگ و کرنلش را بررسی می کردیم و قبل از ان برداری بودن فضارا در نظر می گرفتیم و اینکه صفر فضا را شامل می شود یا خیر!

وابسته خطیست یا مستقل خطی؟

ویا اینکه ایا می شود ان را به صورت ترکیببی خطی نوشت و برای ان زیر فضا نوشت یا خیر و ...

خلاصه اینطور شد که سر از کتاب جبر خطی تام اپوستل و هافمن دراوردیم

و در اندک زمان باقی صفر را به پانزده مبدل کردیم!

                                                                                                      هورا

                                                                                           هوراهورا

/ 0 نظر / 3 بازدید