راز زندگی

به فرزندانتان چگونه خوشبخت شدن را بیا موزید

نه چگونه ثروتمند شدن را

تا زمانی که بزرگ شدن

" قدر چیز ها را بدانند " نه قیمتشان را... "

/ 1 نظر / 6 بازدید
محمد

کسی که فکر می کندخوشبخت است خوش بخت است ولی آنکه فکر می کند عاقل است دیوانه است