با من قدم بزن

قلببا من قدم بزن حالا که با منیقلب

قلبحالاکه بغضی ام حالا که سهممیقلب

استرسبا من قدم بزن می لرزه دست وپاماسترس

سوالبی تو کجا برم بی تو کجا بیامسوال

قلبدست منو بگیر کنار من بشینقلب

قلبقلبقلبمن عاشق توام حال منو ببینقلبقلبقلب

نگراناز دلهره نگو از خستگی پرماوه

چشمبی تو میشینمو روزا رو میشمورمچشم

مژههر جا بری میام دلگرمو بی قرارمژه

عینکبی من سفر نرو تنهام دیگه نزارعینک

قلبتو با منی هنوز عطر تو بامنهقلب

لبخندلبخندلبخندفردا داره به ما لبخند میزنهلبخندلبخندلبخند

دلقکهورا♫♫♫هورادلقک

ناراحتبی تو برای من فردا پراز غمهناراحت

ناراحتبی تو هوا خسه دنیا جهنمهناراحت

خنثیدست منو بگیر تو اوج اضطراباسترس

ماچبازم منو ببـــــــــر با بوسه ای به خوابماچ

قلببا من قدم بزن تو این پیاده روقلب

قلبمن عاشقت شدم از پیش من نروقلب

قلبهر جا بری میام دلگرمو بی قرارقلب

قلببی من سفر نرو تنهام دیگه نزارقلب

قلبتو با منی هنوز عطر تو بامنهقلب

لبخندلبخندلبخندفردا داره به ما لبخند میزنهلبخندلبخندلبخند

/ 7 نظر / 2 بازدید

تنهایی قشنگترین حس دنیاست چون برای داشتنش نیاز به هیچ کس نداری....!

پارادایز

تنهایی قشنگترین حس دنیاست چون برای داشتنش نیاز به هیچ کس نداری....!

امیرخان

آخ من این شعر رو خیییییییییییییییییلی دوست دارم خیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی.

دنیا

کصافط قدمم نمیزنه با ما همش ماشین میاره بیرون [خنثی][منتظر][نیشخند]

هورمزد

می بینم که قالب عوض می کنین هی همینجوری . مبارکه [گل]

هورمزد

خیلی وقته به وبلاگم سر نزدی هااااااااااااااا[قهر]

امیرخان

هر جا بری میام دلگرمو بی قرار . . . اینجاشو وقتی میخونه دوست دارم و خودم اینجاشو دوست دارم: دست منو بگیر تو اوج اضطراب بازم منو ببـــــــــر با بوسه ای به خوابـ...