تر ک کردن هم اداب دارد!

هر آمدنی را یا ماندن است یا رفتن.

هر کدام این ها، آداب دارند.

آدابشان را که بجای نیاوری، زخم های عمیق بر جای می گذارند.

از آداب ماندن این است، که حرف رفتن را نزنی، چون ماندنت دردناک می شود.

و از آداب رفتن این است، که حرف از ماندن بزنی، تا رفتنت دردناک نشود.

هنگامی که به هر دلیلی مسیر ها جدا می شوند، باید بایستی و بگویی بابت آن لحظه های خوشی که برای هم ساختیم خدا را شکر می کنیم.

باید بایستیم و برای هم آرزوی موفقیت بکنیم. و به هم بگوییم به امید دیدار. همین یعنی ماندن.

به امید دیدار، یعنی همیشه یادمان در قلب هم به نیکی خواهد ماند. و این، رفتن را با یک لبخند همراه می کند.

و او رفت…

اما آدابش را

به جای

نیاورد….

/ 0 نظر / 14 بازدید