انسان

عجله داشتم ؛
تند تند راه میرفتم ،
محکم به چیزی خوردم ...
آدم بود !
منتظر بودم بگوید : کوری !؟
دستش را به طرفم دراز کرد ؛
با من دست داد ...

انسان بود ... !!!

/ 0 نظر / 3 بازدید