قصه ی مردی که لب نداشت!

خنده‌ی بی ‌لب کی دیده؟

مهتاب ِ بی ‌شب کی دیده؟

لب که نباشه خنده نیس

پَر نباشه پرنده نیس.

 

 

شبای دراز ِ بی ‌سحر

حسین ‌قلی نِشِس پکر

تو رختخوابش دمرو

تا بوق ِ سگ اوهواوهو.

تموم ِ دنیا جَم شدن

هِی راس شدن هِی خم شدن

فرمایشا طبق طبق

همه‌گی به دورش وَقّ و وقّ

بستن به نافش چپ و راس

جوشونده‌ی ملاپیناس

دَم‌اش دادن جوون و پیر

نصیحتای بی‌نظیر:

«ــ حسین‌قلی غصه‌خورَک

خنده نداری به درک!

خنده که شادی نمی‌شه

عیش ِ دومادینمی‌شه.

خنده‌ی لب پِشک ِ خَره

خنده‌ی دل تاج ِ سره،

خنده‌ی لب خاک و گِله

خنده‌ی اصلی به دِله...»

 

حیف که وقتی خوابه دل

وز هوسی خرابه دل،

وقتی که هوای دل پَسه

اسیر ِ چنگ ِ هوسه،

دل‌سوزی از قصه جداس

هر چی بگی باد ِ هواس!

 

 

حسین‌قلی با اشک و آه

رف دَم ِ باغچه لب ِ چاه

گُف: «ــ ننه‌چاه، هلاکتم

مرده‌ی خُلق ِ پاکتم!

حسرت ِ جونم رُ دیدی

لبتو امونت نمی‌دی؟

لبتو بِدِه خنده کنم

یه عیش ِ پاینده کنم.»

 

ننه‌چاهه گُف: «ــ حسین ‌قلی

یاوه نگو، مگه تو خُلی؟

اگه لَبمو بِدَم به تو

صبح، چه امونَت چه گرو،

واسه‌یی که لب تَر بکنن

چی‌چی تو سماور بکنن؟

«ضو» بگیرن «رَت» بگیرن

وضو بی ‌طاهارت بگیرن؟

ظهر که می‌باس آب بکشن

بالای باهارخواب بکشن،

یا شب میان آب ببرن

سبو رُ به سرداب ببرن،

سطلو که بالا کشیدن

لب ِ چاهو این‌جا ندیدن

کجا بذارن که جا باشه

لایق ِ سطل ِ ما باشه؟»

 

دید که نه وال‌ّلا، حق می‌گه

گرچه یه خورده لَقمی‌گه.

 

 □

 

حسین‌قلی با اشک و آ

رَف لب ِ حوض ِ ماهیا

 

گُف: «ــ باباحوض ِ تَرتَری

به آرزوم راه می‌بری؟

می‌دی که امانت ببرم

راهی به حاجت ببرم

لب‌تو روُ مَرد و مردونه

با خودم یه ساعت ببرم؟»

 

حوض‌ْبابا غصه‌دار شد

غم به دلش هَوار شد

گُف: «ــ بَبَه جان، بِگَم چی

اگر نَخوام که همچی

نشکنه قلب ِ ناز ِت

غم نکنه دراز ِت:

حوض که لبش نباشه

اوضاش به هم می‌پاشه

آبش می‌ره تو پِی‌گا

به ‌کُل می‌رُمبه از جا.»

 

دید که نه وال‌ّلا، حَقّه

فوقش یه خورده لَقّه.

 

 □

 

حسین‌قلی اوهون‌اوهون

رَف تو حیاط، به پُشت ِ بون

 

گُف: «ــ بیا و ثواب بکن

یه خیر ِ بی‌ حساب بکن:

آباد شِه خونِمونت

سالم بمونه جونت!

با خُلق ِ بی‌بائونه‌ت

لب ِتو بده اَمونت

باش یه شیکم بخندم

غصه رُ بار ببندم

نشاط ِ یامُف بکنم

کفش ِ غمو چَن ساعتی

جلو ِ پاهاش جُف بکنم.»

 

بون به صدا در اومد

به اشک و آ در اومد:

«ــ حسین‌قلی، فدات شَم،

وصله‌ی کفش ِ پات شَم

می‌بینی چی کردی با ما

که خجلتیم سراپا؟

اگه لب ِ من نباشه

جانُوْدونی‌م کجا شِه؟

بارون که شُرشُرو شِه

تو مُخ ِ دیفار فرو شِه

دیفار که نَم کشینِه

یه ‌هُوْ از پا نِشینه،

هر بابایی می‌دونه

خونه که رو پاش نمونه

کار ِ بون‌اشم خرابه

پُلش اون ور ِ آبه.

/ 0 نظر / 3 بازدید