شما یادتون نمی آد

اون موقع هافرشتهمچ دستمون رو گاز می گرفتیم، بعد با خودکار بیک روی جای گازمون ساعت می کشیدیم .. مامانمون هم واسه دلخوشیمون ازمون می پرسید ساعت چنده، ذوق مرگ می شدیمفرشته

/ 2 نظر / 3 بازدید