لیلی ! زندگی کن ...

لیلی گریست و گفت :

- کاش این گونه نبود .

خدا گفت :

- هیچ کس جز تو قصه ات را تغییر نخواهد داد . لیلی ! قصه ات را عوض کن .

لیلی اما می ترسید لیلی به مردن عادت داشت .

تاریخ به مردن لیلی خو کرده بود .

خدا گفت :

- لیلی عشق می ورزد تا نمیرد . دنیا لیلی زنده می خواهد .

لیلی آه نیست لیلی اشک نیست لیلی معشوقی مرده در تاریخ نیست .

 لیلی زندگی ست لیلی زندگی کن .

اگر لیلی بمیرد دیگر چه کسی لیلی به دنیا بیاورد ؟

چه کسی گیسوان دختران عاشق را ببافد ؟

چه کسی طعام نور را در سفره های خوشبختی بچیند ؟

چه کسی غبار اندوه را از طاقچه های زندگی بروبد ؟

چه کسی پیراهن عشق را بدوزد ؟

لیلیقصه ات را دوباره بنویس .

لیلی به قصه اش برگشت .

این بار اما نه به قصد مردن ، که به قصد زندگی .

و آن وقت به یاد آورد که تاریخ پر بوده از لیلی های ساده ی گم نام .

/ 1 نظر / 3 بازدید