گسستن یک رابطه ی دو سویه هست درست مانند پیوند!

تو خواستی بروم،

نه با کلامت، با رفتارت، با تک تک لحظه هایی که برایم ساختی آن روزهای آخر؛

و من رفتم تا تو مجبور نباشی از هر دستاویزی برای رهایی از شوق دوست داشتنی که در من روییده، آویزان شوی.

اینکه دیگر این همه های و هوی ندارد، گفتی برو، گفتم چشم؛ با رفتارت، با سکوتت. حالا چرا همه سنگ ها مرا نشانه گرفته؟

سنگ که غرور تو بود، وقتی خواستم بروم و گوش هایم پر از تمنای شنیدن بمان بود؛ و تو فقط نگاهم کردی و گفتی به سلامت.

وقتی چای هم نمی توانست درونم را که از غم فردای نبودنت یخ زده بود، آب کند.
باور کن که هر گسستنی دو سویه است، درست شبیه پیوند.

 


/ 1 نظر / 3 بازدید
ستاره

این مطلبت رو تو وب خودم گذاشتم از بس که به دلم نشست موفق باشی