قسمتی از وصیتنامه سردار شهید نور علی شوشتری

...دیروز از هر چه بود گذشتیم،امروز از هر چه بودیم

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز ...!!

دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود...

/ 2 نظر / 3 بازدید
zizi

نازنینمی[ماچ]

zizi

عزیزم لینک شدی دوست داشتی لینکم کن[ماچ]