جریان

سـاعـت 3 شـب بـه دوسـتـم اس ام اس دادم گـفـتـم: مـیـدونـی جـریـان چـیـه.....
جـواب داد گـفـت: نـه.....
گـفـتـم: واقـعـا نـمـیـدونـی.....
گـفـت: نـه خـب نـمـیـدونـم بـگـو.....
گـفـتـم: مـقـدار الـکـتریـسـیـتـه ای کـه از مـدار عـبـور مـیـکـنـه رو مـیـگـن جـریـان.....

یـه هـفـتـه اس مـنـو مـیـبـیـنـه فـحـشـم مـیـده خـب مـگـه دروغ گـفـتـم.....

/ 0 نظر / 2 بازدید