"لیلی خودش را به آتش کشید"

خدا گفت : شعله را خرج کن . زمینم را به آتش بکش .

لیلی خودش را به آتش کشید . خدا سوختنش را تماشا می کرد .

لیلی گر می گرفت . خدا حظ می کرد .

لیلی می ترسید . می ترسید آتش اش تمام شود .

لیلی چیزی از خدا خواست . خدا اجابت کرد .

مجنون سر رسید . مجنون هیزم آتش لیلی شد .

آتش زبانه کشید . آتش ماند . زمین خدا گرم شد .

خدا گفت : اگر لیلی نبود ، زمین من همیشه سردش بود

/ 4 نظر / 3 بازدید
ساهر

و امروز که لیلی ها تمام شده اند چقدر احساس می کنم زمین سرد است!!!

من

چه متن خوبی واقعا تو وصف کردنش موندم.[قلب]

تاشه

هنوز هم مجنون تو عشق لیلی در حال سوختنه