فرمول ریاضی تهیه یک فنجان چای مطبوع!

فرمول ریاضی یک فنجان چای مطبوع:
 
TB+ (H2O) 2mins BT+ C(10 ml) 6 mins BT= PC(OT 60°c
 
توضیح علائم اختصاری:
 
TB یک چای کیسه ای

BT زمان دم کردن/ در این فرمول دو دقیقه
 
 H2O آب
 
C شیر/ در این فرمول 10 میلی لیتر
 
PC یک فنجان چای مطبوع
 
OT دمای مناسب برای نوشیدن چای/ در این فرمول 60 درجه سانتیگراد

/ 0 نظر / 6 بازدید