خاطره ای از دوستان :

یــه اســتــاد داریــم هــر چــنــد جــلــســه یــه ســوال مــیــده بــایــد جــوابــشــو بــراش ایــمــیــل کــنــیــم گــفــتــه تــو قــســمــت ســابــجــکــت بــنــویــســـیــد:*اجــوکــیــشــنــال ســایــکــولــوژی* امــروز دوســتــم زنـــگ زده الــو دریــا مــن الان تــو وبــلاگ اســتــادم کــجــا بــایــد مــوضــوعــو بـــنــویــســم واســه ایــمــیــل؟
خدایا فقط اینارو ازمن نگیری یه وقت...

/ 0 نظر / 3 بازدید