غصه نخور...

همانطور که خوردن شراب حرام است، خوردن غصه هم حرام است!

و خوردن هیچ چیز مثل خوردن غصه حرام نیست.
اگر ما فهمیدیم که جهان دار عالم اوست،

دیگر چه غصه ای باید بخوریم؟!1

الهی! انت کما احب، فاجعلنی کما تحب!
خدایا! تو آنگونه ای که من دوست دارم، مرا آنگونه قرار ده که دوست می داری! 

1.دکتر الهی قمشه ای

/ 0 نظر / 4 بازدید