مقصد کجاست؟

ﻗﻄﺎﺭﯼ ﺳﻤﺖ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ 

ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﺭﻓﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺪﺍ

ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ

 

/ 0 نظر / 2 بازدید