دکتر علی شریعتی گفت:

در نهان به انانی دل می بندیم که دوستمان ندارند

و در اشکارا از انانی که دوستمان دارند غافلیم

شاید این است دلیل تنهایی ما...

/ 5 نظر / 3 بازدید

چه جالببببببببببببببببببببببببببببببب[دست] مرسی

پسرک عاشق

سلوم.ممنوم که انقد نظر گذاشتی تو وبم[لبخند] خیلی جالب بود.

مریم

واقعاهمینطوره برعکس اونیکه مامیخوایم

شاید این است؟ نه دکتر جون حتما همین است دلیل تنهاییمان.

مریم

من شمارو باعنوان وبلاگتون لینکیدم